Your Wallet Balance 0.00 

plan de patrullaje integrado 2021

Certificado de estar ao día no pagamento coa Seguridade Social. As características técnicas exixibles poderán consultarse na paxina web do Inega (www.inega.gal). en Change Language. Cumprir coa normativa establecida para o desenvolvemento do convocatoria, en concreto no caso de que proceda a autorización ou inscrición da instalación no rexistro correspondente da consellería competente en materia de industria. As entidades sen ánimo de lucro non poderán disolverse ata que transcorra o prazo de prescrición previsto nos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. Ello logrará que la población tome más responsabilidad en sus propios destinos (grupos juveniles, padres de familia, etc). No caso de que non quede acreditado o concepto do gasto, deberá achegar, ademais, recibo asinado e selado polo provedor, en que se especifique o número de factura pagada, número e data do cheque e NIF e nome da persoa receptora do cobramento. 5º. Os requirimentos de emenda serán notificados tal e como se establece no artigo 12 destas bases reguladoras. Instrución do procedemento de adhesión. Requisitos da entidade e dos beneficiarios. A solicitude (anexo III) imprímese obrigatoriamente desde a aplicación informática. Ronald F. Clayton 2. Realización ante o Inega dos trámites para solicitar a axuda. Cando así o exixa a normativa aplicable solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta. g) Copia do proxecto ou memoria técnica do deseño (segundo proceda para a tipoloxía da actuación) que se achegou ao órgano competente da comunidade autónoma para a obtención do certificado da instalación térmica. 2º. No caso de que as persoas beneficiarias da axuda se acollan á cesión do dereito de cobramento, establecido no número 1 do artigo 83 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, considérase efectivamente pagado o gasto coa cesión do dereito de cobramento da subvención a favor dos cesionarios. b. Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da persoa interesada para realizar a consulta. j) Reportaxe fotográfica das actuacións realizadas, que inclúa fotografías da situación do edificio despois das actuacións e, se é o caso, dos equipamentos e instalacións principais finais obxecto da axuda, e onde se amose o cartel publicitario ou sinalización da actuación e o sistema de visualización de enerxía. Para estes efectos, considerarase como data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda. Policía Nacional Del Perú - Serenazgo Provincial de Cañete Comisaria de San Vicente: Telf. 3. Normativa reguladora especial. 3. Imprimir. 7º. c) Presentar ante o Inega directamente ou a través da entidade colaboradora seleccionada, cando proceda, as outras dúas ofertas que necesariamente teñen que acompañar a solicitude de axuda cando a actuación concreta que se subvenciona supoña un gasto sen IVE para o beneficiario igual ou superior a 15.000 €. CHILCA, 22 DE MARZO DEL 2017 Previamente á proposta de pagamento, e sempre que se trate de subvencións de capital cun importe superior a 60.000 euros, os servizos técnicos do Inega realizarán unha inspección de comprobación material en que certifiquen que se realizou o investimento que foi obxecto da axuda e que tal investimento coincide co previsto na resolución de concesión. 2. De ser o caso, tamén poderán ser avaliadas as solicitudes de axudas que figuren nos postos de máis prelación da listaxe de espera, sen que tal avaliación supoña garantía de que os expedientes se cheguen a subvencionar ata que, eventualmente, se dite resolución expresa de concesión de axuda. Os interesados poderán consultar na aplicación informática e na Carpeta cidadá, a miña sede, accesibles desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal) o estado das súas solicitudes a medida que avanza a tramitación administrativa do expediente e a documentación presentada. 3. Pasado o devandito prazo, as entidades colaboradoras poderán entender desestimadas as súas solicitudes por silencio administrativo. jefe de plan de gobierno del va del Congreso también vo- so. Poderá requirirse o interesado para que achegue aqueles datos, documentos complementarios ou aclaracións que resulten necesarios na tramitación e resolución do procedemento.  Jurisdicción de la Comisaría PNP El Porvenir: El Comisario designará UN (01) efectivo policial de aptitud “A”, en forma permanente y en turnos de 8 horas, mientras que el Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Miraflores designará DOS (02) agentes en turnos de 8 horas. . e) As entidades locais e do sector público institucional de calquera Administración publica, ademais da documentación sinalada na alínea a) deste artigo, deberán achegar: 2º. a. Artigo 16. El distrito de Miraflores, Pampa de, UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA CIVIL DEPARTAMENTO ACADEMICO DE endobj Instrución do procedemento de concesión das axudas. A BDNS dará traslado ao Diario Oficial de Galicia do extracto da convocatoria para a súa publicación de acordo co establecido no Real decreto 130/2019, do 8 de marzo, polo que se regula a Base de datos nacional de subvencións e a publicidade das subvencións e demais axudas. De 14:00 a 22:00 hrs. A concesión das axudas estará supeditada ao efectivo financiamento por parte do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico no marco do Programa de incentivos vencellados á instalación de renovables térmicas no sector residencial. A incorporación de enerxía renovable no sector residencial suporá unha contribución significativa para alcanzar os obxectivos das enerxías renovables. As solicitudes de axuda presentadas en prazo e cos requisitos establecidos nas bases reguladoras e nesta resolución de convocatoria resolveranse por orde de entrada no rexistro da solicitude e ata o esgotamento do crédito, do que se fará publicidade na aplicación informática que se utiliza na xestión das axudas. Lo cual se encuentra detallado en el POI de Gastos 2021 de los meses de enero a diciembre del año 2021 de la Municipalidad Distrital de Miraflores. Os custos elixibles relaciónanse no anexo I.2 do devandito Real decreto 477/2021, do 29 de xuño. Para proxectos de biomasa achegarase tamén a seguinte documentación adicional obrigatoria: – Memoria asinada por un técnico competente independente que xustifique que para o dito combustible a redución de GEI é igual ou superior ao 80 %, no caso de que algún dos combustibles que se empregue non apareza no anexo VI da Directiva (UE) 2018/2001 do Parlamento Europeo e do Consello, do 11 de decembro de 2018. %���� Artigo 23. 1 de marzo de 2021 Miembros de CODISEC en Sesión del 10 de febrero del presente año, Aprobaron por unanimidad el Plan de Patrullaje integrado y Mapa del Delito, el Plan de Patrullaje Municipal - Serenazgo y el Plan de Operativo Conjunto para el año 2021. ii. k) Información e ligazón ao sitio da internet do beneficiario das axudas, no caso de que dispoña dun, onde informará o público do posible apoio obtido dos fondos Next Generation ou Plan de recuperación, transformación e resiliencia e/ou, se é o caso, do instrumento da Unión Europea que corresponda, facendo unha breve descrición da operación, de maneira proporcionada ao nivel de apoio prestado, cos seus obxectivos e resultados, e destacando o apoio financeiro da Unión Europea. Entre os obxectivos básicos do Inega están o impulso das iniciativas e programas de aplicación das tecnoloxías enerxéticas, incluídas as renovables, a mellora do aforro e a eficiencia enerxética, o fomento do uso racional da enerxía e, en xeral, a óptima xestión dos recursos enerxéticos nos distintos sectores económicos de Galicia. Nesta certificación deberá quedar acreditado que a remisión das contas se efectuou antes do vencemento do prazo de presentación de solicitudes. Realización de instalacións con fontes de enerxía renovables térmicas no sector residencial e as condicións de solvencia económica e técnica previstas na mencionada resolución. Deberá incluír descrición do sistema de monitoraxe incorporado segundo o indicado no anexo AI.A1.c das bases reguladoras. x���Yo�F�� �?�#�+��� ��.�q��!ȃ"+� Incluirá, igualmente, as referidas axudas e as sancións que, como consecuencia delas, puidesen impoñerse nos correspondentes rexistros públicos, polo que a presentación da solicitude levará implícita a autorización para o tratamento necesario dos datos dos beneficiarios e a referida publicidade. Artigo 6. g) Non poderán obter a condición de entidade colaboradora aquelas en que concorra algunha das circunstancias previstas nos artigos 10.2 e 3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e na súa normativa de desenvolvemento. Transcorrido o prazo concedido para o efecto sen que o beneficiario os presentase, poderase entender que renuncia á subvención. A publicación dos formularios de solicitude no DOG farase unicamente para os efectos informativos. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda. Se a xustificación é igual ou superior ao 60 %, pero sen acadar o 100 % do investimento subvencionable, percibirá a subvención proporcional correspondente ao investimento xustificado admisible, sempre que cumpra o resto das condicións de concesión e a finalidade ou obxectivos para os cales se concedeu a axuda. b) A entidade colaboradora deberá acceder á aplicación informática dispoñible na páxina web do Inega (http://www.inega.gal) ou accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) para cubrir a solicitude de adhesión (anexo I) e o convenio de colaboración (anexo II), a continuación, xerarase un documento en formato pdf con estes dous anexos, o segundo por duplicado. ii. Este sistema remitirá ás persoas interesadas avisos da posta á disposición das notificacións á conta de correo e/ou teléfono móbil que consten na solicitude. De 06:00 a 14:00 hrs. 2. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electronicamente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de intermediación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste no procedemento a oposición expresa da persoa interesada. Documentos. – Facilitar á entidade colaboradora toda a información e documentación normalizada que precise durante a tramitación da convocatoria de axudas. b) As entidades colaboradoras adheridas asumirán os seguintes compromisos: 1º. Publicación da listaxe de entidades colaboradoras adheridas. 2 0 obj Reading Time: 12 mins read A A. “También está lo que es la tecnología aplicada a la seguridad, que debe abordarse no solo con la prevención, sino también con la tecnología. 6. 5. <>/ExtGState<>/Font<>/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595.56 842.04] /Contents 6 0 R/Group<>/Tabs/S>> Texto de búsqueda en gob.pe. Non se admitirán en ningún caso como xustificante os documentos acreditativos de pagamentos en metálico, nin os obtidos a través da internet se non están validados pola entidade bancaria ou se non dispoñen de códigos para a súa verificación por terceiros na sede electrónica da dita entidade bancaria. A presente resolución, que aproba a convocatoria para os anos 2021-2023 do procedemento de concesión de axudas ao desenvolvemento de enerxías renovables, dítase conforme o disposto na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 3 das bases reguladoras. No caso de que o investimento realizado teña un custo inferior ao inicialmente previsto e sempre que isto non supoña unha realización deficiente do proxecto, a contía da subvención poderá reducirse proporcionalmente se, debido á redución do investimento, se superan as porcentaxes máximas de subvención. Financiamento e contía máxima das axudas que se outorgarán coa convocatoria. Asimismo se contará con equipos de radio comunicación de la frecuencia serenazgo. Se no curso das verificacións que realizará o Inega se detecta que a entidade colaboradora incumpre algunha das condicións establecidas na normativa de aplicación, resolverase a adhesión, o que implicará a perda dos beneficios. O beneficiario poderá solicitar a través da entidade colaboradora, se se tramita a axuda a través destas, ou directamente os interesados, un anticipo, unha vez notificada a resolución de concesión e coa data límite do 30 xuño de 2024. El nuevo equipamiento está integrado por 9 móviles -Renault Logan y Fiat Cronos-, 26 bicicletas, 3 motos, 17 biométricos, cascos y bastones lumínicos, que serán distribuido entre los distintos cuerpos especiales y la Policía Vial de la zona Este. Policía Nacional del Perú. – Comunicarlle ao Inega calquera variación que se produza nos datos inicialmente indicados para adherirse a este convenio, garantindo a confidencialidade dos datos fornecidos. Todos os trámites administrativos que as persoas interesadas deban realizar tras a presentación da solicitude deberán ser realizados electronicamente a través da aplicación informática habilitada para estas axudas, accesible desde a sede electrónica da Xunta de Galicia (http://sede.xunta.gal) ou da páxina web do Inega (www.inega.gal). i) Acordo asinado por todos os participantes, que recolla os criterios de repartición, ben o acordo da comunidade de propietarios, ben a xustificación da súa inclusión no Rexistro administrativo de autoconsumo que indique este tipo de autoconsumo, no caso de proxectos de autoconsumo colectivo ou feitos en edificios plurifamiliares. La Municipalidad de Independencia en conjunto con la Policía Nacional del Perú, lanzó el servicio del PATRULLAJE INTEGRADO; con el fin de realizar rondas preventivas entre el personal de Seguridad Ciudadana y efectivos policiales, el cual garantizará la seguridad a nuestros vecinos del distrito. II. Artigo 12. ����V�0�/%�Q|�;^��v�Z�؎�ƽ�w��%�\N��� 1. A entidade colaboradora, para facilitar a xustificación da subvención e a comprobación do cumprimento das condicións establecidas na convocatoria das axudas, levará un rexistro especial das operacións que se realicen dentro de cada convocatoria de axudas, que estará á disposición do Inega e demais órganos fiscalizadores da Comunidade Autónoma de Galicia, do Estado e da Comunidade Europea. − Biomasa e solar térmica: o 17 de decembro de 2021, ás 9.00 horas. N�9�J�S��g�,Yߥ��>o'���)�tD��S������ypRi���zq|��UMn\^䕶rAM����%��447-��n5*J��z�y.�q�+4�Vމ���0��1��� ђ�QW�.�N8x�����&��&Ó��Tg���'��c�@�T�S|�mq��9p�%���@�e���9T1�I��5״�X��A.�’�2��]ʤ=¨5����1,��R����E��� Durante su discurso, el ministro de Seguridad hizo referencia a la entrega de patrulleros inteligentes que permiten realizar un abordaje integral y optimizar los tiempos. c) Que os novos elementos e circunstancias que motiven a modificación, de teren concorrido na concesión inicial, non suporían a denegación da axuda. O órgano competente para a concesión da subvención poderá autorizar a modificación da resolución por instancia do beneficiario respectando os seguintes requisitos: a) Que a modificación do proxecto estea comprendida dentro da finalidade das normas ou bases reguladoras. Plan de Patrullaje Integrado "Policía-Serenazgo" - 2021MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES AREQUIPAPLAN DE PATRULL. Os custos subvencionables máximos, custos de referencia e contía das axudas para cada unha das actuacións veñen establecidos no anexo III do Real decreto 477/2021, do 29 de xuño, polo que regula o Programa de incentivos ligados ao autoconsumo e ao almacenamento con fondos de enerxías renovables, así como á implantación de sistemas térmicos renovables, publicado no BOE núm. ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE CARABAYLLO: C.P.C. Excepcionalmente cando a relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada, para o que poderá requirir a exhibición do documento ou da información orixinal. No caso de que se comunicase a renuncia, ditarase a correspondente resolución que se notificará, de conformidade co procedemento establecido no artigo 14.2 desta convocatoria. evaluación del Servicio de Patrullaje Integrado del Distrito de Villa El Salvador. 2. Este pagamento debe estar debidamente documentado mediante xustificante bancario, tal e como se establece no artigo 20.3 desta convocatoria. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro habilitado no modelo de solicitude (anexo III) e achegar os documentos correspondentes. B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  Designar y priorizar al personal policial y del serenazgo municipal para un servicio de patrullaje integrado en forma permanente. c) As entidades que por lei estean exentas de presentación de caución, finanzas ou depósitos perante as administracións públicas ou os seus organismos e entidades vinculadas ou dependentes. 155, do 30 de xuño de 2021. • PERMITIR REUNIR INFORMACIÓN VITAL A TRAVÉS DEL CONTACTO CARA A CARA: Mejorando sustancialmente la lucha contra el crimen a través de la interacción en las calles y la información adquirida directamente por los ciudadanos. b) Xustificar ante o Inega que cumpre cos requisitos ou condicións que determinan a concesión da axuda, no prazo sinalado na convocatoria ou, excepcionalmente, o que se sinale na resolución, cando esta sexa consecuencia da estimación dun recurso. Actuar en nome e por conta do Inega para todos os efectos relacionados coa subvención, colaborando na xestión das subvencións sen que se produza a entrega e distribución previa dos fondos recibidos. Los efectivos policiales deberán estar debidamente uniformados y portando su equipo táctico, como vara de ley, chaleco antibalas, silbato, grilletes de seguridad (esposas) y armamento de reglamento. c) As persoas físicas que realicen algunha actividade económica, pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, caso en que deberán estar dados de alta no Censo de empresarios, profesionais e retedores da Axencia Estatal de Administración Tributaria, e as axudas que perciban estarán sometidas aos requisitos e límites establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis. Tanto no caso do cheque nominativo como da nota promisoria, para os efectos de data de pagamento, considerarase a data de cargo na conta do extracto bancario. 4. n) Para as actuacións que superen os 100 kW de potencia nominal, documentación actualizada que reflicta ou confirme, para a actuación finalmente levada a cabo, o solicitado na epígrafe AII.A.e) das bases reguladoras en relación coa orixe dos compoñentes e as súas características, o impacto do proxecto e o principio de non causar dano significativo. d) Elaborar programas de racionalización do uso de enerxía e promover o aproveitamento dos recursos enerxéticos. Lee la versión de flipbook de Hechicera Noticias 29/06/2021. Descarga la página 1-16 en AnyFlip. De igual forma, los agentes de serenazgo deberán estar correctamente uniformados y portando su equipo táctico básico como vara de ley, silbato y chaleco antibalas. 7. 4º. Ademais, será de aplicación a seguinte normativa: a) Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e o seu regulamento aprobado polo Real decreto 887/2006. 1. De conformidade co disposto no artigo 11 das bases reguladoras, os destinatarios últimos das axudas, que terán a cualificación de beneficiarios para os efectos desta convocatoria, son os seguintes: a) Persoas físicas que non realicen ningunha actividade económica pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado. Os requisitos das actuacións subvencionadas serán os establecidos no artigo 13 e no anexo I.1 das bases reguladoras, no relativo ao Programa 6. Certificado do acordo adoptado polo órgano competente polo que se aproba solicitar a axuda regulada nestas bases, se procede. PLAN DE PATRULLAJE INTEGRADO DISTRITAL DE MIRAFLORES - POLICIA NACIONAL SERENAZGO 2021 Ubicación. ����G�{T�-��%�5����2��\���Ĩ�1��8I�s�H&uR[�6l���`�A�8�ڸ����Hc��u;�5@U�_��$�;����A�5��x�Xi�D�&��4�@�@�ޜ��4s$L��Q�a} �%�9�v���}�Efh�Vw��2��sh�!�U��$/���u$�Ӹ4���_�"u��$2� �꺕�ׯ#���=j���}�,gv�Qv�� ���]F�����Kq�L�z���뗊_6Sm伲|Ѽ�U� 4º. 3. English (selected) Español; Português; Deutsch; Français; 1.7 MB. Cando os destinatarios últimos destas axudas sexan persoas físicas que realicen algunha actividade económica (autónomos), pola que ofrezan bens e/ou servizos no mercado, estarán sometidos aos requisitos e límites establecidos no Regulamento (UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de minimis. Atoparse ao día no pagamento das obrigas coa Facenda pública do Estado, da Administración autonómica, así como coa Seguridade Social. Documento que acredite a súa constitución. El nuevo equipamiento está integrado por 9 móviles -Renault Logan y Fiat Cronos-, 26 bicicletas, 3 motos, 17 biométricos, cascos y bastones lumínicos, que serán distribuido entre los distintos cuerpos especiales y la Policía Vial de la zona Este. O procedemento de concesión resolverase no prazo máximo de 6 meses desde a data de presentación da solicitude ou, se é o caso, da súa emenda e axustarase ao disposto no artigo 34 do Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como o contido da resolución. 2. Ademais, será necesario achegar como xustificación unha memoria cando a elección non recaia na proposta económica máis vantaxosa, que terá que incluír unha comparación das especificacións técnicas dos elementos ofertados e o motivo da elección. Acreditación do nomeamento do representante da entidade solicitante. 1. ____, do ___ de _______ de ___). – Que autoriza o órgano xestor para que solicite a información necesaria para coñecer se o solicitante da adhesión está ao día nas súas obrigacións coa Axencia Estatal da Administración Tributaria, coa Tesouraría da Seguridade Social e coa Facenda da Administración da Comunidade Autónoma de Galicia. 9. Este período será de 3 anos se o financiamento é dun importe inferior ou igual a 60.000 euros. personal policial asignado al servicio de patrullaje iii. ]c\RbKSTQ�� C''Q6.6QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ�� , &" �� "Hoy venimos a reafirmar el plan que tenemos en materia de política de seguridad . Son causas de resolución deste convenio entre o Inega e a entidade colaboradora, o incumprimento total ou parcial dalgunha das estipulacións contidas nas súas cláusulas, no articulado das bases reguladoras das axudas, sen prexuízo da tramitación dos compromisos adquiridos con anterioridade sobre expedientes en curso, así como a falsidade ou inexactitude nos datos e documentos presentados polas entidades colaboradoras. Para poder presentar unha solicitude debe ter o seguinte contido mínimo: b) Autorización para a representación, anexo IV, en caso de ser necesario. Para estes efectos, considerarase como data de presentación aquela en que sexa realizada a emenda. All rights reserved. Plan de Acción Distrital de Seguridad Ciudadana 2021 b. 9. c) No caso de existir contratación pública, relación certificada e copia dos contratos subscritos polo solicitante para a realización das actuación obxecto da axuda, así como documentación xustificativa do procedemento de contratación: enderezo web do perfil do contratante, pregos, anuncios de licitación e formalización de contratos, acordos do órgano de contratación. Cubrir convenientemente os formularios de solicitude de axuda (anexo III) a través da aplicación informática que se habilite para o efecto. Artigo 9. @2021 - Todos los derechos reservados. e) Consulta dos administradores da sociedade. Artigo 21. A presentación da garantía realizarase ante o órgano concedente no prazo de quince (15) días a partir da notificación da resolución de concesión. B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. A expedición das facturas e o seu contido axustarase ao disposto no Real decreto 1619/2012, do 30 de novembro, polo que se aproba o Regulamento polo que se regulan as obrigas de facturación. 5. 1 Address: Copyright © 2023 VSIP.INFO.

Marco Normativo De Una Empresa, Páginas Para Buscar Prácticas Pre Profesionales, Upao Convenios Nacionales, Cachorros En Adopción Schnauzer, Login Intranet Saludpol, Texto Argumentativo Sobre La Eutanasia En Contra, Facultad De Ciencias De La Salud Upc, Seguimiento Mesa De Partes Pronied, Teléfono Del Colegio De Ingenieros De La Libertad, Gimnasio Baby Einstein 4 En 1, Platos Tradicionales Con La Quinua,

plantas medicinales de la cultura caralPrevious post Chart Analysis